ines91

21 tekstów – auto­rem jest ines91.

Możesz nie mieć miłości i być szczęśli­wym, możesz zaz­nać biedy i być szczęśli­wym, ale gdy nie masz naj­ważniej­sze­go i strach wychodzi Ci na spot­ka­nie to nig­dy się nie pod­da­waj. Kieruj się dob­rem i nadzieją, że na­dej­dzie dzień kiedy wszys­tko się ułoży. Wal­ka jest naj­wdzięczniej­szą ścieżką którą można podążać. Trze­ba tyl­ko podjąć wyzwanie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 kwietnia 2014, 20:31

Marze­nia są naszym ce­lem, a mo­tywac­ja do ich reali­zac­ji rodzi się z porażek. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 lutego 2014, 09:01

Tok­syczna miłość jest niczym drut kol­czas­ty. Za­daje ból i po­woli prze­nika w nasze ciało. Gdy jed­nak się od niego uwol­ni­my, nie ma­my pojęcia co ze sobą uczy­nić, bo nig­dy przed­tem nie czu­liśmy się tak wyz­wo­leni i wo­limy powrócić do te­go co było....


więc co te­raz mam zrobić? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 lipca 2012, 08:46

"Kiedy do cze­goś dążyłaś - ludzie Cię wyśmiewali,
kiedy już do cze­goś doszłaś - nag­le Cię pokochali." 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2011, 20:46

Marze­nia prze­pełniają całą moją duszę, a wszys­tko to zam­knięte w zwier­ciad­le moich oczu... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 września 2011, 04:44

By­wają ta­kie dni, że sa­mi nie wiemy cze­go chce­my... wte­dy błądzi­my jak lu­naty­cy w wirze rzeczywistości... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 maja 2011, 22:27

Po­pat­rz w mo­je oczy i zgad­nij co czuję. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 11 marca 2011, 07:59

I nie pozwól by ktoś od­bierał Ci marze­nia.. to jak­by skradł część Two­jej duszy, bez której nie możesz nor­malnie funkcjonować... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 13 grudnia 2010, 08:30

Po­pat­rz głębo­ko w mo­je oczy i wnętrze, a do­wiesz się jaką ta­jem­nicę skry­wa mo­ja dusza... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 listopada 2010, 12:45

Codzien­nie upi­jam się sma­kiem Twoich ust...
Czy to oz­nacza, że jes­tem uzależniona?? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 listopada 2010, 15:42

ines91

"Tak jak pomiędzy niebem a piekłem jest jeszcze ziemia, tak między aniołem i demonem jestem ja"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ines91

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność